Video for Zavoloka vs. Katya Chilly

Track made by Zavoloka
with vocals: Katya Chilly, bandura: Roman Grynkiv
video by Ivan Tymchenko